Ajuntament de Constantí

Taulell d´anuncis

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
 
Concepte: Instal·lació de desfibril·ladors en edificis públics.
 
Import: 1.881,89 euros
 

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: activitats d'esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari

Import: 542,16 euros

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: Actuacions per la protecció de la salut pública i seguretats a zones de bany, piscina pública de Constantí

Import: 7.660 euros

Subvenció atorgada per l´Agència Catalana de l´Aigua

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Construcció d'un nou dipòsit
Import: 186.262,66 euros

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
 
Concepte: Suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2016/2017.
 
Import: 29.750,00 euros

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Despeses de gestió i funcionament dels equipaments municipals.
- Funcionament i manteniment del pavelló municipal
  Import: 2.168,10 euros.
- Inversions: canvi d'enllumenat de la pista del pavelló municipal
  Import: 4.485,00 euros.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Funcionament de les escoles de música de titularitat municipal.
Import: 16.684,00 euros

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Adquisició i instal·lació de tecnologia eficient a l'enllumenat públic, a l'avinguda d'Europa del PIC.
Import: 48.735,00 euros

Subvenció atorgada per l´Agència Catalana de l´Aigua

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Rehabilitació del pou dels Horts
Import: 22.411,31 euros

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concedent: Diputació de Tarragona

Concepte: Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2015-2016.

Import: 34.982,50 euros.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

 

Concepte: Despesa corrent - despeses de manteniment i neteja de parcs i jardins

 

Import: 93.453,07 euros.

Subvenció per al finançament d´Activitats Esportives

Beneficiari: Ajuntament de Constanti 

Concepte: Per finançament de les activitats esportives amb caràcter extraordinari de l'any 2016 "III cursa de Constantí.

Import: 1.163,00 euros

Subvenció per al Jutjat de Pau

Beneficiari: Ajuntament de Constanti - Jutjat de Pau de Constantí

Concepte: Funcionament del Jutjat de Pau

Import: 3.250 euros

Subvenció concedida per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, període 2016-2017.
Import concedit:
any 2016: 41.079,47 euros.
any 2017: 41.079,47 euros.

Subvenció concedida a la Biblioteca Municipal

Beneficiari: Ajuntament de Constantí - Biblioteca municipal

Concepte: Premis al concurs d'animació a la lectura de Maria Moliner perl projecte "Mirmiga-animación a la lectura i formación de usuarios".

Premi: lot de 150 llibres.

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.
Import concedit per l'adquisició d'aparells i accions de millora: 3.750,37 Euros
Import concedit per controls de la qualitat de l'aigua i altres despeses: 2.080,13 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: Reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues.

 
Import concedit pel control de la proliferació d'animals peridomèstics: 5.084,80 Euros
Import concedit pel control de plagues: 457,16 Euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany en platges i piscines.
Import concedit: 5.857,46 Euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Pel finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultors mèdics locals.
Import concedit pel l'adquisició de desfibriladors a les instal·lacions públiques del Poliesportiu municipal, camp de futbol municipal i dependències de la Policia Local: 3.191,86 Euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Per la gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà.
Import concedit per sufragar les despeses de manteniment, gestió i funcionament del pavelló municipal: 2.188,91 Euros
Import concedit per la renovació de la climatització de l'Escola de música municipal: 5.194,59 Euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Escoles de música de titularitat i gestió municipal.
Import concedit; 15.560,75 Euros
 
 
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Pla Especial d'inversions municipals 2015
Import: Asfalt de la Plaça del Castell, Raval de Sant Cristòfor i carrer Pare Maria Claret 31.192,04 euros.
Import: Adquisió i instal·lació de tecnologies eficients de l'enllumenat públic 68.132.96 euros. 

 

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: Subvenció del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014. Eliminació del dipòsit del Morrot.

Import concedit: 55.374 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: Subvenció del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat públic del Polígon Industrial de Constantí.

Import concedit: 51.951,30 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: subvenció per la protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany
Import concedit: 5.796,06 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. (any 2015)
Import concedit: 5.777,60 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: gestió d’espècies plaga i espècies invadosres en espais urbans i periurbans (2015)
Import concedit per periodomèstics: 6.125,60 Euros
Import concedit per control de plagues: mosquit tigre i/o mosca: 551,27 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: inversió, gestió i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars patrimonials i de valor cultural (2015)
Import concedit per inversió de climatització de la biblioteca municipal. 5.975,40 Euros
Import concedit per manteniment del pavelló municipal: 2.943,90 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Escoles de música municipals, curs 2014-2015
Import concedit :10.944,74 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: subvenció per la protección de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.
Import concedit: 2.806,97 Euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015
Import concedit: 32.900,00.- euros

Exposició pública

D'acord amb el que disposa la disposició addicional vintena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, decret llei 1/2007, en compliment de les obligacions de publicitat per mitjans telematics.

Edicte rectificatiu d´errors materials en les Bases i Estatuts de la Junta de Compensació del PPU-13 "Les Gavarres" de Constantí.

UA-2: Acord de la Junta de Govern Local de denegar el recurs de reposició contra l´acord de la Junta de Govern Local de substituir la modalitat de compensació bàsica per la de cooperació".


Pla d´Acció Municipal per l´any 2015

 

Atesa la Base quinzena de les Bases Reguladores del Pla d’Acció Municipal per l’any 2015, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

  • Beneficiari: Ajuntament de Constantí
  • Municipi: Constantí
  • Concepte: PAM 2015-Despeses corrents
  • Pressupost elegible: 93.453,09 €
  • Import concedit: 100%

Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d´obres i de serveis pels procediments oberts i negociats amb i sense publicitat.

Plecs generals aplicables als constractes d´obres per procediment obert i negociat sense publicitat

Plecs generals aplicables als contractes de serveis per procediment negociat amb publicitat

Plecs generals aplicables als contractes de serveis per procediment obert i negociat sense publicitat

Plecs generals aplicables als contractes d´obres per procediment negociat amb publicitat

Licitació obres projecte Pl. de les Escoles Velles Constantí - Acta obertura sobre 1 mesa contractació


Contracte menor administratiu especial del l´explotació del bar de la Llar de Jubilats