Ajuntament de Constantí

Subvencions

Subvencions del Pla Especial d´Inversions Sostenibles 2014

En compliment del que es disposa a la base quinzena de les bases de le subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014, es fa constar que la Diputació de Tarragona, ha atorgat dues subvencions a l’Ajuntament de Constantí  per les actuacions següents:

Eliminació del dipòsit del Morrot.

Import concedit: 55.374 euros

 

Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat públic del Polígon Industrial de Constantí.

Import concedit: 51.951,30 euros"

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Constantí

Concepte: Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2013-2014

Import concedit: 40.337,50 euros