Ajuntament de Constantí

Policia > Carta de serveis

Presentació

L'actuació de la Policia Local de Constantí es basa en criteris de proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Aquesta Carta de Serveis presenta, per una banda, tots els serveis que des d'aquesta Policia Local es presten als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat; per l'altra, concreta els compromisos de qualitat que s'ofereixen. Expressa, per tant, la voluntat de portar a la pràctica, amb la màxima eficàcia i a través del compromís públic, els principis de l'actuació policial.

Què fem?

La nostra feina consisteix a assegurar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, preservar la convivència i el foment de la cohesió social.

La implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei són els criteris que han de permetre oferir una resposta adequada a les demandes i necessitats ciutadanes, i configuren la tasca policial com una activitat de servei públic.

Què oferim?

POLICIA ASSISTENCIAL:

Actuacions de la policia que tenen com a finalitat l'auxili directe a la ciutadania i la seva protecció. L'objectiu d'aquest tipus d'intervencions és la protecció dels drets, la resolució dels conflictes que es puguin donar entre particulars i l'accés a la informació per tal d'ajudar i orientar els ciutadans i ciutadanes en la canalització del seu problema davant de l'organisme o institució corresponent.

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Atenció i informació a la ciutadania de qualsevol assumpte relacionat amb la tasca de policia.
Recepció de les denúncies presentades pels ciutadans i ciutadanes.
Recepció de qualsevol queixa o suggeriment vers el servei.
Informació a la persona denunciant sobre els seus drets com a víctima d'un delicte.

ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

Auxili permanent i immediat a les víctimes i seguiment personalitzat dels casos, a les dependències de la policia o al lloc on siguem requerits.
Atenció especial a les víctimes de maltractaments en l'àmbit de la llar (violència domèstica i violència de gènere).
Oferim informació d'altres serveis, municipals, autonòmics o estatals, com assessorament jurídic, ajuts econòmics o qualsevol altra prestació a la qual tinguin dret els ciutadans i ciutadanes.
Entrevista amb totes les persones denunciades com a agressores, amb la finalitat de dissuadir-les de noves agressions.

ATENCIÓ ALS MENORS

Custodiem i posem a disposició dels pares i mares o del centre escolar els nens i nenes menors que siguin localitzats en situació d'absentisme escolar. També ens posem en contacte amb els serveis socials per comunicar-los aquesta situació i facilitar-los el seguiment del/de la menor.
• En el cas de menors desemparats/des, els oferim una primera assistència per protegir aquests infants de riscos potencials i els posem a disposició dels pares i mares, tutors/es i/o els corresponents serveis socials.
Seguiment de la conflictivitat als centres escolars.

MEDIACIÓ EN CONFLICTES PRIVATS

Intervenció, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per resoldre conflictes entre particulars.
Assessorament i informació a totes les parts, per arribar a una solució amistosa del conflicte. En cas que sigui necessari fem la denúncia o acta corresponent.

 

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT:

Tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes. La seguretat s'identifica en un entorn pacífic on la ciutadania pot conviure democràticament, perquè són respectats el seus drets, llibertats i béns. Per la seva banda, la policia de proximitat permet un millor coneixement del territori i de les característiques socials de l'entorn amb la finalitat de donar una resposta més àgil als problemes que es puguin plantejar.

SEGURETAT CIUTADANA

Presència continuada i efectiva a la via pública amb caràcter preventiu, combinant la presència a peu i amb vehicle.
Assignació d'efectius policials a festes, actes lúdics, concentracions o esdeveniments que, per les seves característiques, fan aconsellable aquesta presència policial, per tal de preservar un entorn pacífic de convivència i protegir el conjunt de ciutadans i ciutadanes.

POLICIA COMUNITÀRIA

Assessorament dels ciutadans i ciutadanes en temes de seguretat ciutadana o de policia administrativa . Recollida d'informació en relació amb les inquietuds de la ciutadania per planificar els serveis més adients. Destinar els efectius necessaris per regular el trànsit als centres escolars, en hores d'entrada i sortida. Informar de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seva resolució.

 

POLICIA ADMINISTRATIVA:

Actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, i evitar o denunciar la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans i ciutadanes. Inclouen activitats com el control de sorolls, compliment d'horaris en establiments, capacitat en locals, control de gossos, medi ambient, activitats econòmiques perilloses o il•legals... Aquestes actuacions pretenen garantir la convivència i contribuir al manteniment i millora de la qualitat de vida ciutadana.

• Ens traslladem a demanda del ciutadà o ciutadana al lloc on siguem requerits a fi de comprovar i denunciar, si cal, les infraccions relacionades amb l' incompliment de les normatives administratives.

 

TRÀNSIT:

El control i la regulació del trànsit i el control de vehicles i conductors i conductores és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.

• Investigació de les causes dels accidents de trànsit amb dades objectives que permetin l'esclariment dels fets.
• Servei de retirada de vehicles les 24 hores del dia.
• Informació a les parts afectades sobre les dades bàsiques de l'accident i orientació sobre els tràmits que cal fer.

El nostre compromís

POLICIA ASSISTENCIAL:

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Atenem i informem la ciutadania les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
Oferim un tracte amable i respectuós a totes les persones i garantim en tot moment la confidencialitat de les dades personals.
Tramitem amb agilitat i rapidesa les denúncies i fem l'oportuna difusió a altres policies per facilitar-ne la resolució. En cas d'una gran acumulació de persones a les nostres dependències, informem del temps d'espera previst.
Atenem de forma immediata aquelles persones que hagin estat víctimes de delictes violents, i se'ls ofereix protecció i orientació per evitar al màxim una possible segona victimització.
• En el cas que la persona denunciant tingui mobilitat reduïda, ens desplacem al lloc indicat amb una patrulla mòbil en un termini màxim d'una hora.

 

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT:

SEGURETAT CIUTADANA

• En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d'urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada.
Ens comprometem a potenciar el conjunt d'actuacions preventives de la Policia Municipal, elaborant un mapa delinqüencial a partir de les denúncies presentades, a fi d'optimitzar el conjunt d'actuacions preventives de la policia a la ciutat.

POLICIA COMUNITÀRIA

Oferim als ciutadans i ciutadanes la possibilitat de fer denúncies en temes de trànsit o de manca de civisme.
Quan som requerits per a una entrevista personal, ens posem en contacte, telefònic o domiciliari, amb el ciutadà en el termini màxim de 72 hores.

 

TRÀNSIT:

• En cas d'accident en el nucli urbà hi acudim per donar assistència a les víctimes, protegir la resta d'usuaris i usuàries i restablir el trànsit al més aviat possible. Informem les persones interessades respecte a les gestions administratives que cal dur a terme.
• En el cas de vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, existeix un procediment actiu i un dipòsit de vehicles municipal on son retirats per tal d'evitar danys o inconvenients. Pel que fa a la resta de vehicles abandonats, la retirada es fa sempre d'acord amb els supòsits recollits a la normativa vigent.

Ajudeu-nos a millorar

Per fer alguna gestió, cal portar sempre el DNI, permís de conducció, passaport o permís de residència.
Si la gestió fa referència a un vehicle, cal portar el permís o llicència de conduir, el permís de circulació, l'assegurança obligatòria i la targeta d'inspecció tècnica del vehicle.