Ajuntament de Constantí

Policia > Marc legal

Autoritats municipals en matèria de seguretat pública

Alcalde
Sr. Óscar Sánchez Ibarra

Regidoria delegada de Seguretat
Sr. Óscar Sánchez Ibarra

El marc legal

L'article 1 de la Llei O. 2/86 de forces i cossos de seguretat reconeix les competències de les corporacions locals en matèria de seguretat pública que portaran a terme mitjançant els cossos de seguretat que depenen d'elles, és a dir, les Policies Locals. Altres lleis estatals i autonòmiques també estableixen competències en aquest àmbit.

La Constitució espanyola i l'Estatut vigent de Catalunya dóna a la Generalitat de Catalunya competències respecte a la coordinació de les policies locals en els seu territori. Fruit d'això és la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals i també la més recent Llei 4/2003, de 7 d'abril d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Aquesta Llei, en el seu article 1 i 3 estableix que integren el sistema de seguretat pública, entre altres, les autoritats de seguretat i cossos policials i altres serveis públics o privats, de seguretat.
L'article 4, reconeix les competències dels alcaldes en matèria de seguretat i el comandament de les respectives policies locals.

També es important el que recull l'article 5.1:

1.- La policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya.

L'article 9 diu que l'alcalde o alcaldessa presidirà les Juntes Locals de Seguretat i que el regidor o regidora delegat en matèria de seguretat en seral vocals permanents.