Ajuntament de Constantí

Pavelló > Normativa

Normativa general

1. NORMES GENERAL D’UTILITZACIÓ DELS ESPAIS

1.1. ESPAIS COMUNS:


- L’accés a les instal•lacions esportives municipals suposen, per part dels usuaris, l’acceptació de les Normes Generals d’Utilització.
- El responsable i/o el personal de la instal•lació estaran capacitats per negar l’accés o fer fora de la mateixa a totes aquelles persones que, de forma reiterada, no compleixen amb les normes establertes, o que alterin el
normal funcionament de les instal•lacions, així com la pròpia tranquil•litat dels seus usuaris.
- Es prohibeix fumar, menjar i beure en tot el recinte del pavelló.
- Cal que tots els usuaris de la instal•lació, zones esportives i espectadors, respectin els senyals i les indicacions per tal de garantir-ne el seu bon estat i conservació.
- Els usuaris hauran de contribuir a mantenir netes les instal•lacions.
- Els usuaris hauran de comunicar a l’encarregat o conserge qualsevol tipus de dany ocasionat a les instal•lacions o al material.
- Si el dany s’ha produït per negligència o mal ús, la responsabilitat serà de qui el causi, dels delegats responsables de l’equip o de l’entitat a la qual pertanyen i, en tot cas, de la persona que ha utilitzat la reserva.
- Les entitats que utilitzin material esportiu de la pròpia instal•lació tindran la responsabilitat de conservar-lo i retornar-lo al seu lloc.
- No està permès l’accés d’animals dins de les instal•lacions esportives.
- No està permès introduir objectes de vidre a les instal•lacions.
- Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult que en tot moment se’n faci càrrec.


1.2. ACCESSOS, VESTIDORS I GUIXETES:

- Es recomana als usuaris que arribin amb el temps suficient per canviar-se de roba i de calçat.
- No es permetrà a l’interior dels vestidors qualsevol altre tipus d’activitat que no sigui l’específica en funció del seu disseny i dels elements que contingui.
- Queda totalment prohibida la realització d’activitats que puguin pertorbar o molestar als altres usuaris de la instal•lació.
- Al responsable de cada grup, equip o entitat, prèvia presentació del DNI o similar, se li lliurarà una clau d’accés i sortida del vestidor corresponent, amb la qual cosa restarà com a màxim responsable de possibles
desperfectes per un mal ús, així com de la sostracció o pèrdua d’objectes personals.
- El Poliesportiu Municipal de Constantí no es fa responsable de la possible sostracció o pèrdua d’objectes o pertinences personals dins del recinte esportiu. Els abonats podran fer ús de guixetes.


1.3. PISTES/ GIMNÀS:

- Per accedir a les pistes/gimnàs caldrà fer-ho amb roba i calçat esportiu adient i que no s’utilitzi pel carrer.
- No es permet que els esportistes utilitzin resines, o d’altres productes, que puguin deixar marques al paviment.
- A la pista o resta d’instal•lacions habilitades per a la pràctica esportiva només hi podran accedir els esportistes i els monitors o responsables.
- No es pot accedir a les pistes abans de l’hora reservada.
- Els esportistes que vulguin realitzar exercicis d’escalfament, minuts abans de la seva hora d’ocupació, podran fer-ho sempre que no molestin els usuaris de la pista i no utilitzin pilotes.
- Les pistes han de quedar lliures per a l’usuari següent amb suficient antelació que permeti guardar el material utilitzat abans que finalitzi el temps assenyalat.


TRÀMITS ADMINISTRATIUS:

- Per fer la inscripció cal fotocòpia de DNI, fotocopia del llibre de família (abonament familiar), dades bancàries i foto recent.
- L’import de la quota d’inscripció s’abonarà en donar-se d’alta. Els pagaments de les quotes d’abonament es domiciliaran sempre a l’entitat bancària escollida.
- Els rebuts retornats s’hauran de fer efectius a recepció juntament amb les despeses bancàries corresponents d’acord amb les tarifes vigents.
 

Normativa zona d´aigües

ÉS OBLIGATORI:

- Que porteu una tovallola per estirar-vos o seure a la sauna i al bany de vapor.
- Que utilitzeu roba de bany a tota la zona d’aigües.
- Que respecteu els horaris.
- Que porteu el calçat adient a la instal•lació, tipus xancletes (no es pot accedir amb calçat del carrer).
- Que us dutxeu i us eixugueu bé sempre abans d’entrar a la sauna, al bany de vapor i al jacuzzi. Consulteu al personal de la instal•lació en cas que tingueu qualsevol dubte. Utilitzeu de forma racional les instal•lacions (control del temps a cada zona).
- Una bona higiene personal.
- Respecteu i mantingueu el bon estat de les instal•lacions.
- Eixugueu-vos totalment abans de sortir de la zona d’aigües.


NO ES PERMET:

- La utilització de la zona d’aigües als menors de 18. Des dels 14 fins als 18 hi han d’anar acompanyats d’un adult.
- Portar joies, rellotges o qualsevol objecte metàl•lic a la sala, ni a l’interior de la sauna i al bany de vapor.
- Introduir substàncies o productes inflamables (colònies, esprais,..).
- Prendre una sauna a persones que pateixin problemes d’hipotensió o cardiopaties greus.
- Entrar a la sauna amb calçat.
- No està permès afaitar-se o depilar-se, ni fer-se manicura, pedicura, peelings i neteges. Tampoc no es poden utilitzar cremes o qualsevol altre tipus de cosmètic.
- Dutxar-se amb sabó.


ESPAIS D’AIGÜES

- Dilluns: homes-dones (mixt)
- Dimarts: dones
- Dimecres: homes-dones (mixt)
- Dijous: homes
- Divendres: dones