Ajuntament de Constantí

Ordenances Fiscals 2016

1. Impost sobre immobles

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4. Impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana

5. Contribucions especials

6. Taxa per expedició de documents administratius

7. Taxa per llicència d´autotaxis i altres vehicles de lloguer

8. Taxa reguladora de la prestació de serveis urbanístics

9. Taxa per la prestació de serveis d´intervenció administrativa de les activitats

10. Taxa de cementiri municipal

11. Taxa de clavegueram

12. Taxa per recollida d´escombraries

13. Taxa per retirada de vehicles via pública

14. Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradoes de serveis públics

15. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública

16. Taxa per obertura de sondatges o rases a la via pública

17. Taxa per l´ocupació de terrenys públics amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

18. Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

19. Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terreny d´ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

20. Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic per portalades, aparadors i vitrines

21. Taxa per entrada per l´entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

22. Taxa per l´entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

23. Taxa pels serveis de lluita sanitària contra la ràbia

24. Taxa pel subministrament d´aigua

25. Taxa sobre els elements publicitaris al domini públic local

26. Taxa per la prestació de serveis de mercats

27. Impost sobre activitats econòmiques

28. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i altres serveis anàlegs

29. Ordenança reguladora dels preus públics i annex de tarifes per realitzar campanyes de tractament aeri per al control del barrinador de la fusta (zeuzera pyrina)

30. Ordenança reguladora de la taxa del servei de la llar d´infants i altres serveis educatius

31. Reguladora de la taxa per la tinença, comerç i recollida d´animals domèstics de companyia

32. Reguladora de la taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal

33. Taxa per la prestació del servei d´ensenyaments musicals

34. Reguladora de la taxa per aprofitament especial del saló de plens de l´Ajuntament de Constantí, amb motiu de la celebració civil de casaments

35. Ordenança fiscal reguladora de taxa pel trànsit de vehicles pesants pels camins públics municipals

36. Reguladora de la taxa per la prestació de serveis de Fira de Constantí