Ajuntament de Constantí

Edictes

Convocatoria per cobrir la vacant de jutge de pau substitut del terme municipal de Constantí.

Convocatoria per cobrir la vacant de jutge de pau substitut del terme municipal de Constantí.


Aprovació inicial conveni urbanístic per a la rotonda de connexió del PIC amb la Ctra. TV-7211 - Tradilo Inversiones, S.L

Aprovació inicial conveni urbanístic per a la rotonda de connexió del PIC amb la Ctra. TV-7211 - Tradilo Inversiones, S.L.


Aprovació inicial conveni urbanístic per a la rotonda de connexió del PIC amb la Ctra. TV-7211 - IOSA Inmuebles

Aprovació inicial conveni urbanístic per a la rotonda de connexió del PIC amb la Ctra. TV-7211 - IOSA Inmuebles


Aprovació definitiva projecte ampliació de nínxols al cementiri municipal

Aprovació definitiva projecte ampliació de nínxols al cementiri municipal


Modificació puntual del POUM: "Construccions rurals"

Modificació puntual del POUM: "Construccions rurals"


Aprovació definitiva projecte construcció rotonda Avda. Europa - Avda. de les Puntes

Aprovació definitiva projecte construcció rotonda Avda. Europa - Avda. de les Puntes


Informació pública projecte construcció 2 naus agropecuàries (Pol. 25, parc. 11)

Informació pública projecte construcció 2 naus agropecuàries (Pol. 25, parc. 11)

Edicte "Projecte d´actuació específica per a l´estesa de 155 metres de xarxa aèria de baixa tensió pel subministrament elèctric"

Aprovació definitiva del projecte del Pont de les Caixes

Publicacio BOPT

Edicte exposició pública

Edicte exposició pública modificació puntual BOPT

Edicte_DA 004.2016 (12.01.2016) - Esmena DA 289.2015 (24.7.2015)

Formació d´una borsa d´aspirants per a la realització del curs teòric del carnet de conduir

Propostes de distincions honorífiques 2015

Subvencions per a finques cultivades

Ajuts per incentivar la creació de llocs de treball

DECRET D´ALCALDIA 243/2015 (II)

DECRET D´ALCALDIA 243/2015

EDICTE APROVACIÓ SOBRE LES SESSIONS PLENÀRIES (II)

EDICTE APROVACIÓ SOBRE LES SESSIONS PLENÀRIES

EDICTE APROVACIÓ D´ESTABLIMENT D´ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER A CADASCUN DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

EDICTE NOMINACIÓ DE REGIDORES I REGIDORS COM A REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS I ENTITATS SUPRAMUNICIPALS

EDICTE APROVACIÓ RÈGIM D´ASSIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

EDICTE APROVACIÓ DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DECRET D´ALCALDIA 268/2015

EDICTE APROVACIÓ INICIAL OF REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE FIRA

EDICTE APROVACIÓ JGL BASES CONCURS CARTES AMOR/DESAMOR

Resultat final convocatoria borsa de treball en règim d´interinatge de la borsa de treball de Tècnic Mig de l´ Àrea de personal

Exp. 2502/2016. Delegació de l´Alcalde en regidora per casament civil